Algemene voorwaarden D’Ash Media

Artikel 1. Definitie.

1. D’Ash Media: D’Ash Media gevestigd Poortland 66 1046 BD te Amsterdam gevestigd onder KvK-nummer: 84023317
2. Klant: Degene met wie D’Ash Media een overeenkomst is aangegaan, dit kunnen zowel particulieren als ondernemers betreffen.
3. Partijen: D’Ash Media en klant.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene

voorwaarden.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, werkzaamheden en diensten die door of namens D’Ash Media worden verricht.
2. Partijen kunnen uitsluitend van de algemene voorwaarden afwijken indien dit voor het tot stand komen van de overeenkomst uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepassing van andere (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van klant of derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst.

1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding conform art. 6:217 BW.
2. De overeenkomst tussen D’Ash Media en de klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Overeenkomsten eindigen automatisch nadat de levering van een product of dienst heeft plaatsgevonden, dan wel eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen looptijd.

Artikel 4. Prijzen.

1. Alle kosten die D’Ash Media hanteert zijn in euro’s en exclusief BTW.
2. D’Ash Media behoud zich het recht voor om extra kosten, zoals reis-, en/of verblijfskosten, meerwerkkosten of kosten voor overuren in rekening te brengen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. D’Ash Media behoud zich het recht voor om de prijzen van producten en/of diensten aan te passen.

Artikel 5. Betalingen.

1. Betalingen moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur worden betaald, maar voorafgaand aan de start van de opdracht dan wel werkzaamheden moet ten minste de helft (50%) zijn betaald. De andere helft
(50%) dient na het verrichten van de opdracht dan wel werkzaamheden te worden voldaan.
2. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, is D’Ash Media bevoegd levering van de diensten op te schorten.
3. Indien de klant de betaling niet of niet tijdig verricht is, is de klant in verzuim. Buitengerechtelijke kosten en eventuele schadevergoeding aan D’Ash Media komen voor rekening van de klant.

Artikel 6. Intellectueel eigendomsrecht.

1. Alle rechten van het intellectueel eigendom op alle in het kader van het consult, de cursus of de uit te voeren dienst ter beschikking gestelde materialen berusten uitsluitend bij D’Ash Media.
2. Alle door D’Ash Media verstrekte stukken, zoals documenten, tekstbestanden, rapporten, grafische designs etc. blijven ten alle tijden eigendom van D’Ash Media en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van D’Ash Media worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Boetebeding.

1. Gelet op eisen van redelijkheid en billijkheid zal voor iedere overtreding van de genoemde feiten in artikel 6.1 en artikel 6.2 de klant een boete van €1000,- per overtreden verbeuren aan D’Ash Media
2. Daarnaast behoud D’Ash Media zich uitdrukkelijk het recht voor om ook de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

1. Voor aanvaarde opdrachten heeft D’Ash Media een inspanningsverplichting. Indien D’Ash Media aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
2. D’Ash Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat D’Ash Media is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.
3. D’Ash Media is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, mits genoemde schade is gemeld binnen een jaar van voltooiing van de opdracht. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van D’Ash Media aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan D’Ash Media toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. D’Ash Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Als D’Ash Media aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de klant betaalde factuurbedrag.

Artikel 9. Geschillen.

1. Indien partijen een geschil krijgen en hier niet direct gezamenlijk tot een oplossing komen zal D’Ash Media de vooraf betaalde aanbetaling van 50% niet terugbetalen. D’Ash Media maakt redelijkerwijs kosten voor het voorbereiden van de werkzaamheden dan wel opdrachten dan wel diensten, die door de aanbetaling worden gedekt.
2. De Nederlandse rechter in het Arrondissement waar D’Ash Media is gevestigd is exclusief bevoegd kennis te nemen van een eventueel geschil tussen partijen, tenzij de wet hierin anders voorschrijft.
Artikel 10. Toepasselijkheid.
1. Op de algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.